Úřední deska - novinky

Kontakt

Adresa:
Obec Bačice
Bačice 36
675 55 Hrotovice 

E-mail:
obec.bacice@volny.cz

Tel:
+420 568 864 587

OdkazyHistorie obce

Obce patřily odpradávna ke hradu Bítovu. Když český král Jindřich dal v roce 1307 hrad Bítov lénem Remuntovi z Lichtemburka, připadly i Bačice a Udeřice tomuto rodu. 

Páni z Lichtemburka  je pak udělovali svým manům  v dočasné či dědičné léno. Ve 14.  a 15. století nalezneme v písemných listinách panoše a vladyky, kteří se psali " z Bačic". Roku 1497 král Vladislav oddělil Bačice od Bítova a udělil je Hankovi ze Zap. Udeřice patřily k Bítovu až do roku 1511, kdy je prodal Albrecht Bítovský Janu Zelenému z Říčan. Ten byl již od roku 1505 majitelem Krhova, a tak se Bačice i Udeřice staly součástí panství Krhovského.  Majitelé zmiňovaného panství se po staletí střídali, ale obě vsi k tomuto panství trvale patřily  a sdílely tak společný osud.

Do roku 1891 tvořily obce Bačice a Udeřice jednu politickou obce. Téhož roku se Udeřice oddělily a tvořily obec samostatnou.

K opětovnému sloučení obcí pod jednotný název Bačice došlo v roce 1960.

Heraldika

Obec má vlastní znak a prapor, vycházející z historických pečetí obou místních částí dnešní obce Bačice.

 Ve staré pečeti obce Bačice bylo rádlo a písmena A.R., která byla vyrytá nad ním. Stará pečeť obce Udeřice měla po pravé straně rádlo a po levé straně v oblouku  nápis PE.PO.OB.HUDERZIH /pečeť poctivé obce Hudeřic/. Symbol radlice je převzat z historických pečetních znamení obou částí. Figury lučních čtyřlistých květů odkazují na pečeť Bačic, jejich počet přitom vystihuje nynější počet místních částí. Z návrhu znaku vychází i vyjádření podoby praporu. List tvoří tři vodorovné pruhy - modrý, žlutý, modrý. V horním a dolním rohu je po jednom bílém čtyřlistém květu se zlatým středem. Barvami obce jsou žlutá, bílá a modrá, které symbolizují moravskou příslušnost obce v rámci českomoravského Kraje Vysočina a také  venkovský zemědělský charakter obce.

Od roku 2003 jsou znak i prapor opět symbolem obce Bačice. K svěcení nových obecních symbolů došlo při slavnostním ceremoniálu 18.7.2003.

Znak a vlajka Bačic

Současnost

Obec Bačice je situována v jihovýchodní části kraje Vysočina, ve zvlněném terénu o nadmořské výšce 425 m. Obec má malebný ráz, umocněný zachovalostí původních selských stavení obklopujících náves. Obec má převážně zemědělský charakter.

Spádová oblast je z větší části do města Hrotovic, kde mají sídla podniky, zaměstnanávající většinu obyvatel - ZD Hrotovice, V-STAV, zámečnické dílny a další stavební firmy. V obci působí pouze velmi malé podnikatelské subjekty, většina aktivních podnikatelů vyvíjí činnost samostně a bez zaměstnanců.

Dopravní obslužnost je řešena jen hlavními spoji: školní docházka 1. - 9. ročník v ZŠ Myslibořice a Hrotovice, zdravotní střediska Myslibořice, Hrotovice a Radkovice.

V současné době se zpracovává nový Územní plán obce Bačice, který bude řešit lokální systém ekologické stability, ochranu místních biotopů a přírodnáích útvarů. V obci by bylo vhodné dále rozšiřovat  veřejnou zeleň a obnovit stávající zelené plochy s významnou krajinotvornou, estetickou a přírodní hodnotou.

S cílem zvýšení kvality řízení  obce a s vědomím nezbytnosti koordinovaného a systémového řešení otázek dlouhodobého rozvoje přistoupila obec k rozhodnutí vypracovat Strategický plán rozvoje, který je jedním ze základních dokumentů územního celku , vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobém časovém horizontu.Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době pracující a žijící v obci, ale i vytvoření podmínek pro zvyšování počtu obyvatel.

Strategický plán byl schválen zastupitelstvem 22.10.2011.

 

Společenský život

V obci se každoročně koná množ ství tradičních a kulturních akcí. Hlavním objektem společenského dění v obci je Kulturní dům, kde byla v roce provedena částečná rekonstrukce, ale vzhledem k jeho stáří bude nutné v příštích obdobích provést radikální rekonstrukci.

Při kulatých životních jubilejích členové zastupitelstva navštěvují občany s gratulací a předávají jim dárkový balíček.

Místní kronikářka vede obecní kroniku, do které je zaznamenáváno veškeré dění v obci. Obecní knihovna, která je umístěná v budově OÚ, nabízí občanům v pravidelných intervalech jednou týdně dosti obsáhlý výběr literatury. V knihovně i na OÚ mají občané možnost využívat Internet pro soukromé účely.

Obec má zhotoveny i pohlednice, kde jsou zachyceny obě části obce. Tyto jsou jak občanům, tak i ostatním zájemcům k dispozici. Na oslavy „100 školy v Bačicích" byla vydána publikace, rovněž tak byla vydána publikace při příležitosti oslav 700 výročí  první písemné zmínky o obci, které proběhly v roce 2007.

Podnikání

V zemědělství je hlavním podnikem ZD Hrotovice, které hospodaří s úspěchem na převážné většině zemědělské půdy šesti obcí. Tento podnik zaměstnává i naše občany a poskytuje pomoc při realizaci programu obnovy venkova zapůjčením techniky.

Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií

Na úseku občanské vybavenosti a technické infrastruktury patří obec mezi ty, které v posledních letech dost budovaly.

Byla dokončena přestavba uzavřené ZŠ na Kulturní a sportovní zařízení a vybudováno zvýšené oplocení pro míčové hry s cílem zlepšit sousedské vztahy a bezpečnost sportovců. Rovněž se provedla rekolaudace části bývalé budovy ZŠ na hospůdku, dále rekolaudace části budovy bývalé MŠ na dvě šicí dílny, kde se vytvořila další pracovní místa. Je zde i   soukromý obchod se smíšeným zbožím. 

V uplynulých volebních obdobích se podařilo vybudovat vodovod, plynovod, ČOV a hlavní sběrač k ní, v současné době se započalo s budování oddělen é kanalizace, plánujeme rekonstrukci místních komunikací, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu. 

V oblasti odpadového hospodářství je zajišťován pravidelný odvoz odpadů na centrální skládku s povoleným provozem do Petrůvek. Pro nebezpečné odpady jsou organizovány zvláštní svozy nebo si mohou občané tyto sami odvážet na sběrný dvůr do Hrotovic.  Byly  zakoupeny kontejnery na odpadové sklo,papír a plasty.  Pro individuální kompostování byly za pomoci dotace Kraje Vysočina zakoupeny a občanům zapůjčeny kompostéry. Byla uzavřena smlouva s firmou EKO-KOM se zaměřením na tříděný sběr. Obec s pomocí Sboru dobrovolných hasičů organizuje sběr železného šrotu. Obec rovněž informuje občany o možnosti dalšího třídění odpadu a nakládání s ním.

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

V péči o veřejné prostranství se angažují spoluobčané i chalupáři. 

Obec provedla výsadbu lesních porostů v oblasti bývalé skládky jako „Tvorbu biologických protierozních opatření." Vlastníci lesů jsou každoročně upozorňování na vysazování za odtěžené nebo uschlé porosty. 

V Bačicích byly vykáceny přerostlé topoly a na pozemku byl vysazen ovocný sad.

Památky

V obci se nacházejí dvě opravené a udržované kapličky, které mají statut kulturní památky a byly opraveny pomocí dotace Kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj. Je proto záměrem zastupitelstva obce uvést i další objekty, které si zaslouží zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu, do souladu s celkovým zlepšením vzhledu obce.

Turistika

V blízkosti obce se nachází několik atraktivních přírodních lokalit, které poskytují příležitosti k letní rekreaci, rybaření,i provozování vodních sportů, pěší turistice i houbaření.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti | výměna odkazů