Úřední deska - novinky

Kontakt

Adresa:
Obec Bačice
Bačice 36
675 55 Hrotovice 

E-mail:
obec.bacice@volny.cz

Tel:
+420 568 864 587

OdkazyElektronická podatelna obecního úřadu Bačice

Elektronická adresa:

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Bačice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obec Bačice , Bačice 36 , 675 55 Hrotovice

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv: Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

 Potvrzení doručení datové zprávy Datová zpráva byla doručena elektronické 
 podatelně Obecního úřadu Bačice dd.mm.rrrr hh:mm:ss
  
 Identifikátor dokumentu: Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance 

Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.

Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději do tří pracovních dnů, které následují po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesílatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva o doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách a na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u níž byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že šlo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů, týkajících se elektronické podatelny:

Vaše dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny, zasílejte na elektronickou adresu , případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení. 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Jméno Platnost od Platnost do

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů: 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo

- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti | výměna odkazů